Oto Truong Hai
Truong Hai
Trường Hải 2
Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn

Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn

Ðịa chỉ: xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

EMAIL: vanthu.qscc@gmail.com
Ðiện thoại: 0208.3.823968; Fax:0208.3.823243